بهترین درمان آرتریت

چه کسانی در معرض عوارض جانبی دارو ها قرار دارند؟