مناسبترین درمان اختلالات ستون فقرات-پادرد: پشتیبانی از قوس پا با ارتوتیکس

آیا می دانید ستون فقرات و پاها چگونه بر هم اثر می گذارند؟