ابتلای میلیون ها نفر در جهان به بیماری مزمن ریوی COPD پیش از بیماری قلبی!