بهترین کلینیک ارتوپدی-فیزیوتراپی زانو پرانتزی کودک و بزرگسال

زانوهای کودکم پرانتزی (کج) است؛ زانوهای خودم هم همین طور. چه کنم؟