مؤثرترین درمان گردن درد

درد گردن چگونه درمان می شود؟