مهمترین علائم سندرم کوبوئید

سندرم استخوان کوبوئید چیست ؟