نکاتی درباره بیماری قلبی-ریوی PHD: ریه و بطن راست قلب دوستان واقعی!