خشکی و گرفتگی شانه , انجماد شانه

ناهنجاری های مادرزادی شانه کدامند؟