بیماری تب بدخیم

از بیماری ژنتیک تب بدخیم چه می دانید؟