سالمند کیست و توان بخشی چگونه به او کمک میکند؟

سالمند کیست و توان بخشی چگونه به او کمک میکند؟