آیا بعد از جراحی لگن و مفصل آن درد دارید؟

علل درد های لگنی چیست؟