غذاهای مضربرای میگرن

اگرمیگرن دارید این مواد غذایی را نخورید!