مهمترین علائم سندرم پاتلوفمورال

از سندرم پاتلوفمورال چه می دانید؟