مهمترین علل شلی مفاصل

شلی یا بیش تحرکی مفصل چیست؟