چرا استخوان ها درد میگیرند؟

چرا استخوان ها درد میگیرند؟