مهمترین علائم آرتریت

چرا زنان بیشتر در معرض استئوآرتریت هستند؟1