شکستگی استخوان مچ دست

شکستگی استخوان مچ دست یا اسکافوئید