شکستگی استخوان فمور

شکستگی استخوان سرران (فمور) در سالمندان