سخت ترین بیماری عضلانی

میوسیت یا التهاب عضلانی چیست؟