مهمترین علل گرفتگی عضلات

چرا عضلات دچار گرفتگی می شوند؟