بهترین روش درمان مفصل

آیا PRP در درمان استئوآرتریت زانو مؤثر است؟