مقایسه اثر نواربندی و ورزشهای تعادلی بر ثبات وضعیتی مفصل مچ پا در حالت ایستا

آسیب های مچ پا رایج ترین آسیب های ورزشی است که به گیرنده های حس عمقی آسیب می رساند.رایج ترین روش تقویت حس عمقی ،نواربندی و ورزش های تعادلی است.هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر نواربندی و ورزش های تعادلی بر ثبات وضعیتی مفصل مچ پا در حالت ایستایی در افراد سالم است.

روش : در این مطالعه 24 نفر بصورت تصادفی در دو گروه ورزش های تعادلی (گروه اول) و نواربندی(گروه دوم) قرار گرفتند.جهت سنجش ثبات مفصل،میانگین داده های جابجایی مرکز فشار در جهت جلو_عقب و جانبی و سرعت جابجایی مرکز فشار در جهت جلو_عقب و جانبی و کل در حالت ایستادن روی دو پا توسط دستگاه صفحه نیرو ثبت شد.گروه اول ده جلسه پیاپی،ورزش های تعادلی روی مفصل مچ پا انجام دادند و سپس برای بار دوم ارزیابی شدند.برای گروه دوم نواربندی مفصل مچ پا انجام شد و ارزیابی دوم بلافاصله بعد و ارزیابی سوم 24 ساعت بعد از آن به منظور مقایسه اثر فوری نواربندی با تاثیر آن در 24 ساعت بعد صورت گرفت.

نتیجه گیری :داده ها با آزمون های تی زوجی و مستقل و روش آماری تجزیه توصیفی تحلیل شدند.در مقایسه با نوار بندی مستمر به مدت 24 ساعت ، ورزش های تعادلی سرعت نوسان مرکز فشار را در جهت جانبی در حالت ایستادن روی دو پا بطور معنا داری ( 0.02 = P value ) کاهش میدهد.
نواربندی و ورزش های تعادلی به روشی که در این پژوهش آمده باعث تاثیر قابل توجهی بر روی شاخص های به کار رفته برای ارزیابی تعادل نمی گردد

درمان بی خوابی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا